Konkurs plastyczny “Ważne prawa małych ludzi”

Międzynarodowy konkurs
plastyczny dla dzieci i młodzieży
„Ważne prawa małych ludzi”

Wprowadzenie

Mija 70 lat od męczeńskiej śmierci Janusza Korczaka, wybitnego pedagoga, którego nowatorskie idee oraz koncepcja praw dziecka inspirują do dziś ludzi na całym świecie.

20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jednomyślnie przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka – najważniejszy w świecie dokument, traktujący o prawach i wolnościach dziecka. Uchwalenie tej zainicjowanej przez Polskę Konwencji było możliwe w dużej mierze dzięki działalności i nauce Janusza Korczaka – głosiciela myśli, że dziecko nie jest tylko przedmiotem opieki i troski, ale jest autonomiczną osobą posiadającą własne zainteresowania i potrzeby, której prawa i interesy powinny być respektowane.
Na podstawie Konwencji do życia powołany został Komitet Praw Dziecka ONZ – organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały. Na dzień dzisiejszy jest ich 193.

Myśli i idee Korczaka stanowiły również podwaliny dla powołanej 30 lat temu pierwszej w Polsce organizacji specjalizującej się w obronie praw dziecka – Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Jedna z pierwszych kampanii Komitetu dotyczyła otwierania drzwi do szpitali, aby rodzice dzieci mogli przebywać ze swoimi dziećmi na oddziałach pediatrycznych.

Do końca lat 80-ych minionego stulecia prawa dzieci przebywających w szpitalach często były pomijane milczącą zgodą na niewłaściwe ich traktowanie. Dzieci rozdzielano od rodziców, pozostawały samotne w obcych pomieszczeniach, wśród obcych ludzi, co dodatkowo pogłębiało ich ból w sytuacji, gdy w szczególny sposób potrzebowały ze strony najbliższych ochrony przed cierpieniem psychicznym i fizycznym. Pobyt dziecka w szpitalu wiązał się z ogromnym stresem dla jego rodziców i często traumą dla dziecka, której skutki mogło odczuwać przez całe życie.

W celu poprawy sytuacji dzieci przebywających w szpitalach Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Opieki nad Dziećmi w Szpitalu w Wielkiej Brytanii (National Association for the Welfare of Children in Hospital – NAWCH) opracowało Europejska Kartę Praw Dziecka w Szpitalu, która została zaaprobowana w 1988 roku przez 13 krajów europejskich. Karta ta oczekuje na ratyfikację przez Polskę.

Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu

Motto: Prawo do możliwie najlepszej opieki medycznej jest podstawowym prawem, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci.

1. Dzieci powinny być przyjmowane do szpitala tylko wtedy, kiedy leczenie nie może być prowadzone w domu, pod opieką poradni lub na oddziale dziennym.

2. Powinny mieć prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nimi w szpitalu rodzice lub opiekunowie. Nie powinno być żadnych ograniczeń dla osób odwiedzających – bez względu na wiek dziecka.

3. Rodzicom należy stwarzać warunki pobytu w szpitalu razem z dzieckiem, należy ich zachęcać i pomagać im w pozostawaniu przy dziecku. Pobyt rodziców nie powinien narażać ich na dodatkowe koszty lub utratę zarobków. Aby mogli oni uczestniczyć w opiece nad dzieckiem, powinni być na bieżąco informowani o sposobie postępowania i zachęcani do aktywnej współpracy.

4. Dzieci i rodzice powinni mieć prawo do uzyskiwania informacji, a w przypadku dzieci, w sposób odpowiedni do ich wieku i możliwości pojmowania. Należy starać się o łagodzenie i unikanie zbędnych stresów fizycznych i emocjonalnych u dziecka w związku z jego pobytem w szpitalu.

5. Dzieci i ich rodzice mają prawo współuczestniczyć we wszystkich decyzjach dotyczących leczenia. Każde dziecko powinno być chronione przed zbędnymi zabiegami diagnostycznymi i leczniczymi.

6. Dzieci powinny przebywać razem z innymi dziećmi w podobnym wieku. Nie należy umieszczać dzieci razem z dorosłymi.

7. Dzieci powinny mieć możliwość zabawy, odpoczynku i nauki odpowiedniej do ich wieku i samopoczucia. Ich otoczenie powinno być tak zaprojektowane, urządzone i wyposażone, aby zaspokajało dziecięce potrzeby.

8. Przygotowanie i umiejętności personelu muszą zapewniać zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych dzieci.

9. Zespół opiekujący się dzieckiem w szpitalu powinien zapewnić mu ciągłość leczenia.

10. Dzieci powinny być traktowane z taktem i wyrozumiałością. Ich prawo do intymności powinno być zawsze szanowane.

Wyniki konkursu

Z ogromną radością ogłaszamy wyniki konkursu “Ważne prawa małych ludzi”.

Otrzymaliśmy łącznie 68 prac.

grupa 1: dzieci poniżej 7-ego roku życia – 1 praca

grupa 2: dzieci od lat 7 do 12 włącznie – 58 prac

grupa 3: młodzież w wieku 13-18 lat – 9 prac

W związku z powyższym Komisja Konkursowa zrezygnowała z przyznawania nagród w poszczególnych grupach wiekowych.

 

Komisja Konkursowa w składzie (od lewej): Małgorzata Kowalska – artystka malarka – przewodnicząca;
Dariusz Pawłowski – architekt; Iwona Pikora – pedagog, terapeuta;
Katarzyna Radziszewska – pedagog; Lidia Markiewicz – artystka malarka, pedagog;
Ks.
Roman Tyczyński – pedagog oraz Jacqueline Zweers – dziecięcy pomocnik Komisji

Komisja wybrała 15 laureatów konkursu i dodatkowo przyznała 12 wyróżnień.

Laureatom i wyróżnionym dzieciom GRATULUJEMY! Nagrody oraz dyplomy prześlemy pocztą po wakacjach.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU! Wybór Laureatów i Wyróżnionych był naprawdę niezwykle trudny, gdyż wszystkie bez wyjątku prace reprezentowały bardzo wysoki poziom.

Nagrodzone prace: