CZŁONKOWIE

Członkowie Lux Cordis

Stowarzyszenie dopuszcza następujące kategorie członków: członkowie zalożyciele, członkowie rzeczywiści, członkowie sympatyzujący i członkowie honorowi. Prawem głosu dysponują wyłącznie członkowie założyciele i członkowie rzeczywiści.

Członkowie założyciele

Członkami założycielami są osoby, które powołały do życia Stowarzyszenie. Członkowie założyciele zobowiązują się osobiście i czynnie wspierać moralnie i materialnie realizację celów Stowarzyszenia. Członek założyciel dysponuje uprzywilejowanym prawem głosu.

Członkowie rzeczywiści

Członkiem rzeczywistym może zostać każda osoba fizyczna lub organizacja, która zaakceptuje niniejszy statut oraz zaangazuje się moralnie i materialnie w realizację celów Stowarzyszenia. Przyjęcie nowych członków rzeczywistych następuje na podstawie decyzji Rady Administracyjnej, po złożeniu przez zainteresowanego pisemnego wniosku. Członek rzeczywisty dysponuje zwykłym prawem głosu.

Członkowie sympatyzujący

Członkiem sympatyzującym może zostać każda osoba fizyczna lub organizacja, która wspiera Stowarzyszenie w realizacji celów. Przyjęcie nowych członków sympatyzujących następuje na podstawie decyzji Rady Administracyjnej, po złożeniu przez zainteresowanego pisemnego wniosku. Członek sympatyzujący nie ma prawa głosu. W związku z tym nie może brać udziału w administrowaniu i zarządzaniu Stowarzyszeniem.

Członkowie honorowi

Członkiem honorowym może zostać każda osoba, która w szczególny sposób wspiera Stowarzyszenie w realizacji jego celów. Decyzja o ustanowieniu członka honorowego podejmowana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członek honorowy nie ma prawa głosu i z zasady zwolniony jest ze składki członkowskiej. W związku z tym nie może brać udziału w administrowaniu i zarządzaniu Stowarzyszeniem.

Składka na 2020 rok

Wysokość składki na 2020 rok została ustalona na 25,- euro (100,-PLN)  dla członków fundatorów i członków rzeczywistych oraz na 10,- euro dla członków sympatyzujących.

Wniosek o przyjęcie w poczet członków Lux Cordis asbl (pdf)

Przekaż darowiznę!

Lux Cordis a.s.b.l.

24 Wakelter;
L-6982 Oberanven / Luxembourg
tel. +352 / 621-656-944

www.luxcordis.org
e-mail:info@luxcordis.org

Konto bankowe w Luxembourgu: BCEELULL
LU50 0019 2955 5305 5000