STATUT

Statut Lux Cordis a.s.b.l.

Dnia 18 stycznia 2009 roku zgodnie z niniejszym statutem oraz ustawą o stowarzyszeniach i fundacjach non-profit z dnia 28 kwietnia 1928 roku z późniejszymi zmianami zostało ustanowione przez niżej podpisanych, zwanych dalej «członkami założycielami», stowarzyszenie non-profit, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

Bystrzyńska Monika Anna Kruszewski Henryk omi. Węglerska-Pawłowska Małgorzata Maria Woroszyło-Zawadzka Elżbieta Mariola

I. Nazwa i siedziba

Art. 1. Stowarzyszenie ustanowione na rzecz dzieci chorych i potrzebujących nosi nazwę Stowarzyszenie non-profit « Lux Cordis» lub zamiennie w języku polskim « Światło Serca », w języku francuskim « La Lumière du Cœur », w języku niemieckim « Herzenlicht » i w języku angielskim « Heart Light ».

Art. 2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Oberanven L-6982, 24 Wakelter. Siedziba może być przeniesiona w każde inne miejsce na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga na podstawie decyzji przyjętej przez Radę Administracyjną.

II. Cele

Art. 3. Stowarzyszenie, neutralne z punktu widzenia politycznego i religijnego, ma następujące cele :

1. Pomoc mieszkającym w Polsce dzieciom z wadami i chorobami serca, dzieciom chorym, niepełnosprawnym i potrzebującym oraz ich rodzinom. W szczególnych sytuacjach pomocą Stowarzyszenia mogą zostać objęte również dzieci z krajów Europy Wschodniej oraz z całego świata.

2. Informowanie społeczeństwa w zakresie problematyki związanej z wrodzonymi wadami i chorobami serca u dzieci oraz wszystkimi innymi problemami dotykającymi dzieci chore, niepełnosprawne i potrzebujące, a także uwrażliwianie społeczeństwa na te kwestie.

3. Informowanie o możliwościach diagnozowania i leczenia dzieci chorych – w szczególności dzieci z wadami serca.

4. Włączanie się w różnorodne działania w dziedzinie opieki zdrowotnej, edukacji i ochrony dzieci chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących. Dla realizacji tych celów Stowarzyszenie może współpracować z wszystkimi organami oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, które realizują zbliżone cele.

III. Czas działania

Art. 4. Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Art. 5. Okres rozrachunkowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wyjątkiem jest pierwszy rok działalności Stowarzyszenia, który zaczyna się z chwilą podpisania niniejszego statutu, a kończy 31 grudnia 2009 roku.

IV. Członkostwo

Art. 6. Stowarzyszenie dopuszcza następujące kategorie członków: członkowie założyciele, członkowie rzeczywiści, członkowie sympatyzujący i członkowie honorowi. Prawem głosu dysponują wyłącznie członkowie założyciele i członkowie rzeczywiści.

1. Członkowie założyciele
Członkami założycielami są osoby wymienione powyżej, które powołały do życia Stowarzyszenie i podpisały niniejszy statut. Członkowie założyciele zobowiązują się osobiście i czynnie wspierać moralnie i materialnie realizację celów Stowarzyszenia. Członek założyciel dysponuje uprzywilejowanym prawem głosu.

2. Członkowie rzeczywiści
Członkiem rzeczywistym może zostać każda osoba fizyczna lub organizacja, która zaakceptuje niniejszy statut oraz zaangażuje się moralnie i materialnie w realizację celów Stowarzyszenia. Przyjęcie nowych członków rzeczywistych następuje na podstawie decyzji Rady Administracyjnej, po złożeniu przez zainteresowanego pisemnego wniosku. Członek rzeczywisty dysponuje zwykłym prawem głosu.

3. Członkowie sympatyzujący
Członkiem sympatyzującym może zostać każda osoba fizyczna lub organizacja, która wspiera Stowarzyszenie w realizacji celów. Przyjęcie nowych członków sympatyzujących następuje na podstawie decyzji Rady Administracyjnej, po złożeniu przez zainteresowanego pisemnego wniosku. Członek sympatyzujący nie ma prawa głosu. W związku z tym nie może brać udziału w administrowaniu i zarządzaniu Stowarzyszeniem.

4. Członkowie honorowi
Członkiem honorowym może zostać każda osoba, która w szczególny sposób wspiera Stowarzyszenie w realizacji jego celów. Decyzja o ustanowieniu członka honorowego podejmowana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członek honorowy nie ma prawa głosu i z zasady zwolniony jest ze składki członkowskiej. W związku z tym nie może brać udziału w administrowaniu i zarządzaniu Stowarzyszeniem.

Art. 7. Utrata członkostwa następuje w wyniku pisemnej rezygnacji złożonej do Rady Administracyjnej, na skutek nieopłacenia składki rocznej w terminie 3 miesięcy od ustalonej daty lub w efekcie wykluczenia członka decyzją Walnego Zgromadzenia, przyjętą większością głosów.

Art. 8. Utrata członkostwa może nastąpić również, jeśli członek, w jakikolwiek sposób, stwarza zagrożenie dla interesów Stowarzyszenia. Z chwilą złożenia przez Radę Administracyjną wniosku o wykluczenie członka, do podjęcia ostatecznej decyzji przez Walne Zgromadzenie, członek, którego wykluczenie jest rozpatrywane, zostaje zawieszony w prawach członkowskich i czynnościach.

Art. 9. Członkowie zdymisjonowani lub wykluczeni nie mogą zagrażać istnieniu Stowarzyszenia i nie mają żadnego prawa do jego majątku ani do wpłaconych składek.

V. Środki finansowe stowarzyszenia

Art.10. Środki finansowe Stowarzyszenia stanowią w szczególności: a)składki członkowskie; b)subsydia, darowizny, spadki i subwencje; c)przychody z organizowanych imprez; d)sponsoring na rzecz Stowarzyszenia; e)pożyczki i odsetki; f)przychód ze sprzedaży aktywów i usług mających związek z celami Stowarzyszenia; g)wszystkie inne wkłady prywatne i publiczne.

Art. 11. Wysokość rocznej składki członkowskiej i termin jej wpłaty są ustalane przez Walne Zgromadzenie. Składka roczna nie może przekraczać 200,- euro dla członków założycieli i członków rzeczywistych oraz 50,- euro dla członków sympatyzujących.

VI. Walne Zgromadzenie

Art. 12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie, zwoływane jest przez Radę Administracyjną raz w roku, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie za każdym razem, gdy wymaga tego dobro i interes Stowarzyszenia lub gdy jedna piąta członków złoży do Rady Administracyjnej pisemny wniosek, wnosząc do porządku obrad powód składanego wniosku.

Art. 13. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu wysyłane jest pocztą zwykłą lub elektroniczną, na co najmniej piętnaście dni przed ustalonym terminem zebrania. Termin ten może zostać skrócony do pięciu dni w nagłych i uzasadnionych przypadkach. Zawiadomienie zawiera propozycję porządku obrad.

Art. 14. Każdy członek może być reprezentowany na zebraniu przez innego członka, z ograniczeniem do jednego upoważnienia pisemnego na osobę.

Art. 15. W trakcie Walnego Zgromadzenia prawo głosu mają tylko członkowie założyciele i członkowie rzeczywiści. Członkowie założyciele dysponują uprzywilejowanym prawem głosu. Łącznie członkowie założyciele posiadają połowę wszystkich głosów, które dzielą w równych częściach między sobą. Jedynie w sytuacji, gdy liczba członków rzeczywistych jest niższa niż członków założycieli, ilość głosów jest dzielona równo między wszystkich członków założycieli i członków rzeczywistych. Uchwały są przyjmowane większością głosów członków obecnych i reprezentowanych podczas Zgromadzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa lub niniejszy statut przewidują inaczej.

Art. 16. Do obowiązkowych kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: a)zmiany w Statucie; b)nominacje i odwołania administratorów oraz dwóch kontrolerów kasy; c)przyjęcie sprawozdania finansowego za miniony rok budżetowy, a także budżetu na kolejny rok; d)rozwiązanie Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 17. W trakcie Walnego Zgromadzenia mogą zostać podjęte decyzje w sprawach, które nie zostały uwzględnione w porządku obrad, jeżeli zadecydowała o nich większość 2/3 głosów członków założycieli i członków rzeczywistych, obecnych lub reprezentowanych na posiedzeniu.

Art. 18. Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządzany w dwóch wersjach językowych: francuskiej lub niemieckiej oraz polskiej wpisywany jest do rejestru przechowywanego w siedzibie Stowarzyszenia. Członkowie i osoby trzecie mogą zapoznać się z treścią protokołu obrad na ich uprzednią prośbę.

VII. Rada Administracyjna

Art. 19. Stowarzyszenie jest zarządzane przez Radę Administracyjną składającą się z minimum trzech i maksimum ośmiu członków. Administratorzy, którzy muszą się rekrutować spośród członków założycieli i członków rzeczywistych, wybierani są na dwa lata większością głosów (zwyczajnego) dorocznego Walnego Zgromadzenia. Aby zapewnić kontynuację prac Stowarzyszenia, co roku połowa Rady wybierana jest ponownie. Kolejność upływu kadencji poszczególnych administratorów ustala urzędująca Rada Administracyjna. Administratorzy odchodzący mogą być wybierani na kolejną kadencję. Administratorzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jednego lub dwóch wiceprzewodniczących oraz skarbnika. W przypadku nieobsadzenia stanowiska przewodniczącego jego obowiązki przejmuje jeden z zastępców.

Art. 20. Rada Administracyjna posiada wszelkie prawa gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie Stowarzyszenia. W gestii Rady pozostaje wszystko, co nie jest w sposób jednoznaczny zarezerwowane dla Walnego Zgromadzenia. Rada zarządza interesami i majątkiem Stowarzyszenia oraz wykonuje rozporządzenia Walnego Zgromadzenia zgodnie z celami Stowarzyszenia. Rada zobowiązana jest przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia rozliczenia za miniony rok budżetowy oraz budżet na rok kolejny.

Art. 21. Rada Administracyjna reprezentuje Stowarzyszenie w stosunkach z osobami trzecimi. Aby zobowiązania Stowarzyszenia wobec osób trzecich miały moc prawną, wymagane są dwa podpisy urzędujących administratorów, w tym jeden z nich musi być złożony przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

Art. 22. Nad prawidłowym zarządzaniem finansami Stowarzyszenia czuwa skarbnik, który na bieżąco informuje Radę Administracyjną o sytuacji finansowej Stowarzyszenia oraz przedstawia Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdanie finansowe, zweryfikowane przez kontrolerów kasy. Każdy wydatek musi być udokumentowany fakturą lub innym zaświadczeniem. Kontrola rachunków i kasy Stowarzyszenia przeprowadzana jest raz do roku przez dwóch kontrolerów kasy wyznaczonych przez Walne Zgromadzenie.

Art. 23. Rada Administracyjna może, przy zachowaniu pełni odpowiedzialności, przekazać część swoich uprawnień związanych z codziennym zarządzaniem lub innymi konkretnymi działaniami jednej lub większej liczbie osób wybranych spośród administratorów lub spoza Rady.

Art. 24. Rada Administracyjna zbiera się na wniosek przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego lub też na wniosek co najmniej połowy swoich członków. Zawiadomienie wysyłane jest pocztą zwykłą lub elektroniczną z przynajmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. W nagłych przypadkach nie ma konieczności przestrzegania tej procedury. W takiej sytuacji zawiadomienie może być przekazane w każdej możliwej formie z zastrzeżeniem, że musi ono dotrzeć do wszystkich administratorów pod groźbą nieważności posiedzenia Rady.

Art. 25. Każdy członek Rady Administracyjnej może być reprezentowany na zebraniu przez innego administratora, z ograniczeniem do jednego upoważnienia pisemnego na osobę.

Art. 26. Rada Administracyjna może podejmować ważne decyzje jedynie w sytuacji, gdy połowa administratorów jest obecna, bądź reprezentowana na posiedzeniu. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równego rozłożenia głosów, głos decydujący ma osoba przewodnicząca obradom.

Art. 27. Przebieg posiedzeń Rady jest protokołowany Protokół, przyjmowany podczas kolejnego posiedzenia, podpisywany jest przez administratora, który przewodniczył obradom. Wszyscy administratorzy otrzymują kopię tego protokołu (w wersji francuskiej lub niemieckiej i polskiej). W przypadku zakwestionowania protokołu przez jednego z administratorów, administrator ten ma prawo w terminie dwóch miesięcy, przekazać na piśmie swoje uwagi, które muszą zostać załączone do zakwestionowanego protokołu i przekazane pozostałym administratorom. W przypadku posiedzeń zwoływanych w trybie pilnym, protokół musi zawierać informację na temat sposobu zawiadomienia o posiedzeniu Rady poszczególnych jej członków.

Art. 28. Wszystkie funkcje w Radzie Administracyjnej pełnione są na zasadzie wolontariatu i bez żadnego wynagrodzenia.

VIII. Likwidacja Stowarzyszenia

Art. 29. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Rada Administracyjna pełni funkcję likwidatora. Pozostały po zwrocie należności majątek zostaje przekazany instytucji, bądź organizacji realizującej takie same cele.

IX. Ustalenia końcowe

Art. 30. Wszystkie sprawy nieobjęte postanowieniami niniejszego statutu reguluje ustawa o stowarzyszeniach i fundacjach non-profit z dnia 21 kwietnia 1928 roku z późniejszymi zmianami.

 

 

 

Lux Cordis a.s.b.l.

24 Wakelter;
L-6982 Oberanven / Luxembourg
www.luxcordis.org
e-mail:info@luxcordis.org